Summary of Gero

Nature

Nature

Gero-shi, north existence "hi*kosan," it is nanyui "鸕鶿 breeding of the Nagara River" jiyumeimato*matsurigotofushozaijiki*shi, dai*joi*ki**matochuo yokaii 產 "Shirakawa 鄉". Center of living-in-city, "seiryuhi*kawa" mukinanryu* of i*hi*mokuhikawa*kayubiteikoen 內, zaisei*yuhi*seninichihondaiichimato*ikukogyomato "seiryuuma瀨kawa" zai*ryu.

Same time, "*hogotakesan" of 3,067m above sea level shitaryoshinambumatohi*kinsammatohyoko 220m, it altitude difference about existence 2,800m, keinariryokifuseta**fumatojikei, harutenkai*hana, akitenji*ichikotsukiijomatokoyofukei, ability 夠 zaikojufun*jusammuraka*keishokumatoen*, zemeifuso*mato "hills and rivers late 鄉."

Hot spring

溫 spring

hiko 戶 jidaimatoju*sharinrasan*sho, *heiko*matoyuuma 溫 spring, Kusatsu 溫 senhei*itenshitasammeisemmatoshitaryo 溫 spring of Gunma Agata, ioyobizaishi 內 zennen*gyomatoji*nichihonkogomiyubika*kojimato "cloudiness river 溫 spring," it is zeyu*fu 溫 sen*demato*koji.

The history, culture

History of 歷•Culture

shitaryoshimato*ryokufuwazukawazukazejizenwa 溫 spring, hishin*sammura*ikumato*kyu 歷 shikoze 值 tokukagamishokore*.
In shinsha*kaku, footprint, *tofukakumatogaido of ijinin 緣, the historic remains of tadayushitaryoshisaiyumatoso* 溫 Izumi, it is ability 夠 ukagaikento*kojidai, history of *ko*ikikankyomatokosei*fumato 歷. seishichokan*jizenishishinkyoyasutei, yojijummato 溫 sen*yoshin*, *jusetsu*jidaifuyomatoseidaii 產.

Meal

Meal

Gero-shi, zaisonjuhojihonjijin*jushimatoshukanwainshokubunkamatodoji, harenketsunoringyowaryoyumato "ground 產 ji*" mato*koritsushisakuimokuhyo, disused 說 river River fish and vegetables, wild plants Kei 餚, shuzedaihyohi*bimimato "hi*ushi" *notokui*bi*yo, nohimmisankawamato* 產, shikimatoon*, natural dainty food.